Algemeen

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van opdrachtnemer en opdrachtgever weer te geven.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, producten,

adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten van CoenFin Software.

 

Eventuele andere inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgevers zijn niet van toepassing. Afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

Prijzen/facturatie

– Vermelde prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting.

– Prijzen van licenties staan vermeldt op de website.

– Prijzen van licenties kunnen aangepast worden. Aanpassingen worden tijdig op de website vermeldt.

– Tarieven en prijsafspraken voor specifieke overige diensten worden mondeling en/of schriftelijk overeengekomen.

– Betaling is vooraf tenzij anders vermeld.

 

Licenties

De levering van de software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma. Dit recht is niet overdraagbaar.

– Het gebruiksrecht is van kracht, zodra CoenFin Software de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen.

– Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht:

– de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;

– de software te ontvangen en te gebruiken op uitsluitend één gebruiker;

 

Het begrip "gebruik" heeft hierbij de volgende betekenis en inhoud:

– gebruik maken van het geheel of een gedeelte van de software door deze te laden, te kopiëren of te zenden in of binnen het systeem teneinde de systeeminstructies vervat in de software te verwerken;

– het kopiëren van het geheel of een gedeelte van de software, zij het dat kopiëren van de software uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden en onder de voorwaarden dat geen kopieën van de software worden verstrekt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CoenFin Software;

– Ten aanzien van software geldt dat er geen recht op retour is. De software kan uitgebreid getest worden als vorens een licentie wordt aangeschaft.

 

Eigendom

CoenFin Software behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, software, schetsen en beeldmateriaal.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming wijzigingen aan te brengen aan de software.

Opdrachtgever verplicht zich het geleverde computerprogramma, het eventuele systeem- en programma beschrijvingen en documentatie slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

 

 

Aansprakelijkheid

– De software wordt geleverd "zoals ze is"; CoenFin Software aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de software.

– De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van CoenFin Software gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

– Aanvullingen op en wijzigingen van de software zullen in overleg en indien mogelijk tegen en vooraf overeengekomen vergoeding door CoenFin Software worden gerealiseerd.

– Opdrachtgever is gehouden CoenFin Software schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen CoenFin Software instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.

– Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van. CoenFin Software neemt geen enkele aansprakelijkheid indien niet met de laatste versie wordt gewerkt.

 

 

Inbreuk algemene voorwaarden

Indien de algemene voorwaarden door opdrachtgever geschonden worden dan behoudt CoenFin Software het recht voor om maatregelen te nemen hetzij juridisch, hetzij door het blokkeren van toekomstige updates of het blokkeren van de software.

 

Toepasselijk recht/geschillen

Op alle overeenkomsten tussen CoenFin Software en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.