CoenFin Software is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

CoenFin Software verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- E-mailadres

- IP adres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CoenFin Software verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om uw bestelling adequaat te kunnen verwerken of om contact met u op te nemen als u een vraag heeft gesteld. Het IP adres is alleen ter voorkoming van spammers en wordt verder niet langdurig bewaard.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

CoenFin Software neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Alle bestellingen en vragen worden uiteindelijk met tussenkomst van een medewerker afgewikkeld.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CoenFin Software bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien een bestelling wordt afgerond dan worden de NAW gegevens bewaard net zo lang wettelijk vereist is (7 jaar). Vragen en antwoorden worden maximaal 5 jaar bewaard. Ten aanzien van niet afgeronde bestellingen worden de gegevens maximaal een half jaar bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CoenFin Software verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CoenFin Software gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken in het kader van het verzamelen van gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits niet strijdig met wettelijke bewaartermijnen in het kader administratieplicht). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CoenFin Software en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CoenFin Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons contactformulier. CoenFin Software heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.